Pagpapanumbalik ng Edukasyon: Panalangin Nehemia 9 (Bahagi 1)

Batay na maluwag sa Nehemias 9: 3 (ESV), 5–6 (TLV), 8 (ESV), 13–15 (ESV), 16–17 (TLV)

Nawa naming turuan ang Iyong mga anak, ang mga nakakakilala sa Iyo at ang mga hindi, nagugutom para sa Iyong Salita. Maaari nating pag-aralan ito, kainin ito, gawin itong bahagi ng ating puso, kaluluwa, isip, at lakas.

Nawa’y nasa loob tayo ng umaga, tanghali, at gabi, na patuloy na nagbubulay-bulay dito. Nawa’y tulungan ito na makilala ang aming pagkabagsak at ang nagreresultang kasalanan, at nawa’y aminin natin ang aming mga kasalanan sa iyo, lalo na ang pagpapakita ng paboritismo, paglalaro ng politika, hayaan ang aming oo at walang maging iba kundi oo at hindi, hindi pinapansin ang pang-aapi, pinipinsala ang mga aptitude at saloobin ng mga mag-aaral, gamit ang malupit na mga pagsaway.

Nawa’y makahanap tayo ng isang dahilan bawat araw upang purihin at sambahin ka, kahit na para sa kaligtasan lamang.

Bumangon tayo sa harap ng ating Diyos at pagpapalain Siya magpakailanman. Pagpalain natin ang Kanyang maluwalhating Pangalan, ang Pangalan higit sa lahat ng mga pangalan, ang pangalan ni Jesus. Ating itaas at itaas ang Kanyang pangalan higit sa lahat ng iba pang mga Pangalan, pagpapala, at papuri.

Ikaw lang ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Nilikha mo ang lahat sa kalawakan at sa mundo. Nilikha mo kami, aming mga administrador, aming mga mag-aaral, at kanilang mga pamilya. Hininga mo ang buhay sa ating lahat. Lahat ng langit ay sumasamba sa Iyo.

Gawing tapat ang aming mga puso sa Iyo at sa Iyong Salita para sa Iyong Salita ay naglalaman ng lahat ng Iyong Pangako. Sinusunod mo ang Iyong pangako magpakailanman sapagkat ikaw ay matuwid, totoo, makatarungan, at banal.

Binibigyan mo kami ng iyong mga tao ng mga utos, batas, at mga batas pati na rin ang pahinga sa Sabbath. Nagbibigay ka para sa lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa Iyong kayamanan sa kaluwalhatian. masaganang pagkain at tubig para sa kanila sa isang patay na disyerto, at binigyan Mo kami ng isang lugar na mabubuhay. Nawa ang aming pag-alaala sa mga bagay na ito ay panatilihin kaming malambot at matulungin sa Iyong tinig at nawa’y hindi kami kailanman lumago nang mapaghimagsik upang tanggihan ang Iyong mga Salita.

Kapag nahulog tayo at nabigo, tulungan kaming alalahanin na ikaw ay isang mapagpatawad, maawain na Diyos. Ikaw ay mahabagin at mabagal sa galit. Sapagkat napalawak ka sa pag-ibig, Hindi mo kami tinatanggihan at tinalikuran lalo na kung nagsisisi kami.